Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Profil verejného obstarávateľa

 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona. 

 

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania nasledovne:
- od 01.07.2013 do 26.02.2014 v profile verejného obstarávateľa na www.vusch.sk,
- od 27.02.2014 v profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk.