Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok upravuje základné organizačné usporiadanie VÚSCH, a.s.. Organizačný poriadok je základným interným predpisom spoločnosti, ktorý určuje jednotlivé organizačné útvary VÚSCH, a.s., ich postavenie, názvy a predmet ich činností vrátane úpravy práv, povinností a zodpovednosti.

VÚSCH, a.s. sa organizačne člení na 6 základných organizačných jednotiek - úsekov:

  • úsek generálneho riaditeľa
  • úsek ekonomicko-prevádzkový
  • úsek zdravotnej starostlivosti
  • úsek ošetrovateľstva
  • úsek Lekáreň VÚSCH
  • úsek pre biomedicínsky výskum.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / SCHÉMA

 


Organizačná schéma vo formáte .pdf