Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.