Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika kardiológie

ARYTMOLOGICKÉ ODDELENIE 

 

Pracovisko disponuje 19 lôžkami, ambulantnými priestormi a dvoma invazívnymi sálami. Má 56 zamestnancov, z toho 16 lekárov. 9 lekári majú atestáciu z odboru kardiológia, piati majú tiež vedecký titul, z toho jeden je profesor a dvaja sú docenti.

 

Po prístrojovej stránke je pracovisko vybavené špičkovo. Disponuje dvoma moderným angiografmi, elektrofyziologickými zapisovačmi, rádiofrekvenčnou a kryoablačnou technikou a intrakardiálnym ultrazvukom. Na zníženie radiačnej záťaže pacientov i personálu sa pri navigácii katétrov rutinne využíva spektrum trojrozmerných nefluoroskopických zobrazovacích metód, ako sú Loca Lisa, Carto a EnSite.

 

Postupným nárastom invazívnych výkonov, ale aj ambulantných vyšetrení možno považovať oddelenie za vysokoobjemové aj z hľadiska európskych kritérií – v rámci komplexnej diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu ročne zrealizuje približne 1600 invazívnych výkonov.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • EKG Holterovské monitorovanie
 • Transezofageálna stimulácia predsiení
 • Test na naklonenej rovine
 • Echokardiografia, vrátane tkanivového dopplera (posúdenie asynchrónie)
 • Bioimpedancia (neinvazívna hemodynamika)

Invazívna a intervenčná arytmológia:

 • Invazívne elektrofyziologické vyšetrenia
 • Ablácie supraventrikulárnych tachykardií (AVNRT, AVRT, atriálne tachykardie, flutter a fibrilácia predsiení)
 • Ablácie komorových tachykardií (RVOT a LVOT tachykardie, niektoré reentry komorové tachykardie)
 • Implantácie trvalých kardiostimulátorov
 • Implantácie kardioverter - defibrilátorov
 • Implantácie slučkových rekordérov
 • Resynchronizačná liečba chronického srdcového zlyhávania (biventrikulárna stimulácia)
 • Endomyokardiálne biopsie
 • Perkutánna transvenózna mitrálna valvuloplastika

Pracoviskom prvého kontaktu je ambulancia s ročnou kapacitou viac ako 14 000 pacientov s poruchami rytmu. Je vybavená programovacími konzolami všetkých dostupných implantabilných prístrojov. Pacienta na vyšetrenie môže poukázať spádový kardiológ, internista, alebo všeobecný lekár. Ambulancia je otvorená denne od 8.00 do 15.00 hod.

 

Rozpis ambulantných dní:

Pondelok:     MUDr. Adriana Sudzinová, MUDr. Ján Sedlák

Utorok:         Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc., MUDr. Peter Spurný

Streda:         MUDr. Zuzana Macháčová, prof. MUDr. P. Mitro, PhD., MUDr. Adriana Sudzinová

Štvrtok:        MUDr. S. Mišíková, PhD., MUDr. Zuzana Macháčová

Piatok:          MUDr. Erika Komanová PhD., MUDr. Ján Sedlák

                                                                                           

Pacienti so život ohrozujúcimi poruchami rytmu sú hospitalizovaní na Koronárnej a arytmologickej jednotke, ktorá umožňuje svojím prístrojovým a personálnym vybavením zvládnuť aj najkomplikovanejšie stavy. Ostatní pacienti sú prijímaní cestou Arytmologickej ambulancie podľa čakacieho listu.

 

Arytmologické oddelenie si v priebehu uplynulých rokov získalo rešpekt v odbornej i laickej verejnosti vďaka prednáškovej a publikačnej činnosti, výjazdnými odbornými seminármi v regionálnych centrách a intenzívnym zavádzaním inovatívnych metód. Sem možno zaradiť využívanie intrakardiálneho ultrazvuku pri komplikovaných ablačných zákrokoch, akými sú napríklad izolácia pľúcnych žíl, používanie kryoenergie pri jednotlivých abláciách tachykardií alebo rutinné využívanie resynchronizačnej liečby u indikovaných pacientov.


Kontakty:
Sekretariát Arytmologického oddelenia:
tel.: 055/ 789 1310, fax: 055/ 789 1313, e-mail: mail
Arytmologická ambulancia: tel.: 055/ 789 1360
Oddelenie – JIS: tel.: 055/ 789 1381
Oddelenie – lôžková ošetrovacia jednotka: tel.: 055/ 789 1300