Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s.

História:

       Rozvoj cievnej chirurgie v Košiciach a v regióne sa rozvinul po roku 1982 – po presťahovaní Chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FNsP z  priestorov na Rastislavovej ulici č. 43 do nových priestorov na Triede SNP č. 1 ako pododdelenie I. chirurgickej kliniky.

        V rámci fungovania pododdelenia cievnej chirurgie a I. chirurgickej kliniky FNsP a LF UPJŠ treba zdôrazniť, že team cievnych chirurgov sa 15 rokov podieľal na rozvoji transplantačnej chirurgie vo FNsP na Triede SNP č.1.

      Dňa 1.1.2005 sa pododdelenie Cievnej chirurgie I. chirurgickej kliniky personálne deliminovalo a pričlenilo k Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb.

      Oddelenie cievnej chirurgie poskytovalo liečebno-preventívne služby pre spádovú oblasť východoslovenského kraja. Vo VÚSCH oddelenie nabehlo na striktný divízny systém ekonomického riadenia. Od 1.1.2006 sa VÚSCH stal akciovou spoločnosťou.

       Po delimitácii a osamostatnení v rámci VÚSCH sa počet operačných výkonov  zvýšil o 50% a neskôr o 100%. Narástol prudko počet ambulantných vyšetrení a konzílií v rámci nemocnice i v rámci mesta Košice.

       Dňa 8.1.2007 oddelenie cievnej chirurgie pretransformovalo na Kliniku cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. Na klinike sa rozvíja program rekonštrukčných výkonov na karotickom riečisku, rekonštrukčné výkony na horných končatinách, rekonštrukčné výkony na dolných končatinách, cievne prístupy pre hemodialýzu, angiochirurgické zákroky v aortoiliackom riečisku, operačné výkony na venóznom systéme.

       Ku Klinike cievnej chirurgie SZU a NÚSCH, a. s. so sídlom v Bratislave, pribudla tak prvá Klinika cievnej chirurgie na Slovensku pri Lekárskej fakulte UPJŠ – Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s. v Košiciach.

     Vznik Kliniky cievnej chirurgie výrazne prispel i k zlepšeniu kvality výuky chirurgie. Edukáciou lekárov z regiónu sa zlepšila dostupnosť a starostlivosť o cievneho pacienta nielen v Košickom samosprávnom kraji, ale v celom regióne východného Slovenska.

      Veľký dôraz sa vždy kládol na výchovu mladých lekárov. Na klinike je  zabezpečená 24 hodinová ústavná pohotovostná služba. Špecializované pracovisko Kliniky cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. je v súčasnosti druhým najväčším  na Slovensku. Má nadregionálnu pôsobnosť a  je referenčným pracoviskom pre Košický kraj. Spolupracuje s pracoviskami cievnej chirurgie na Slovensku, v Čechách i v Maďarsku. Najdôležitejšou udalosťou roka 2009 bolo presťahovanie kliniky do nových priestorov VÚSCH, a. s. na Ondavskú č.8. Stavebné práce sa zavŕšili slávnostným otvorením dňa 26.6.2009. Pracovníci kliniky majú bohatú publikačnú a hlavne aktívnu prednáškovú činnosť na kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou, na zahraničných i domácich odborných podujatiach. Podieľajú sa na organizácii  kongresov cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, traja sú členmi výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. Klinika vykazuje aktívnu účasť v práci so študentmi v rámci ŠVOČ na LF UPJŠ v Košiciach.

 

Súčasnosť:

Plní program vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnym ochorením pre všetky regióny SR. Z hľadiska spektra angiochirurgických výkonov sú lekári na klinike schopní profesionálne zvládnuť všetky rekonštrukčné výkony na karotických artériách, supraaortových vetvách, na brušnej aorte a dolných končatinách, vrátane krurálnych a pedálnych rekonštrukcií.

Klinika disponuje novovybudovanou a moderne zariadenou operačnou sálou, na ktorej 5 angiochirurgovia realizujú aj najnáročnejšie výkony vrátane operácií aneuryziem abdominálnej aorty.

Klinika cievnej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného  programu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku. Podieľa sa na doktorandskom štúdiu v internej a externej forme. Plní program vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnym ochorením pre všetky regióny SR.

 

Ambulantný trakt:

Ambulancie sú situované na prízemí v novej budove VÚSCH, a.s. Košice, na Ondavskej ulici č. 8, pri Centrálnom príjme (Smer výťahy B - návštevy). Prevádzka ambulancií je každý deň od 8.oo–15.oo, pre potrebu neodkladných stavov nepretržite 24 hodín. Ambulancie sú vybavené prístrojovou technikou na neinvazívne vyšetrenie arteriálneho a venózneho riečiska – dopplerovským a ultrazvukovým prístrojom.

Lôžková časť:
Lôžková časť kliniky cievnej chirurgie je situovaná na 5. poschodí. Súčasťou lôžkovej časti sú lôžka JIS vybavené modernou monitorovacou technikou na zabezpečenie intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Na JIS sú tiež monitorovaní pacienti preložení z KAIM po stabilizácii pooperačných stavov s následnou rekonvalescenciou a liečbou.

Kontakty:

Sekreteriát: tel.: 055/ 789 1510, fax: 055/ 789 1513, e-mail: mail

Ambulancia: tel.: 055/ 789 1561, -1562

Oddelenie: tel.: 055/ 789 1500

JIS: tel.: 055/ 789 1580